Документа за упис у именик адвокатских приправника/волонтера

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

(подноси се у оригиналу или овереном препису)

–   Писмени захтев за упис у Именик адвокатских приправника (у захтеву подносилац означава своје генералије, име принципала-адв. Канцеларије где ће обављати приправнички    стаж, даје податке о кретању у служби и попуњава упитник који му даје служба адвокатске коморе);

–   Попуњен упитник за упис адвокатских приправника

–   Уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

–   Диплома правног факултета или уверење о дипломирању;

–   Уверење суда да се против кандидата за упис не води кривични поступак;

–   Потврда из КЕ надлежне Полицијске станице;

–   Уверење Центра за социјални  рад да је кандидат пословно способан

     (не старије од шест месеци);

–   Лекарско уверење о општој здравственој способности;

–   Изјава да нема другу регистровану самосталну делатност и да није осуђиван;

–   Копија личне карте;

–   Уговор о раду закључен са принципалом;

–   Фотокопија радне књижице или потврда Националне службе за запошљавање да се води као незапослено лице;

–   Две фотографије (формата за личну карту);

 Упитник за упис адвоката приправника
Изјава
Scroll to Top