Обавештење у вези функционисања органа АК Србије

Број :440-4/2015

Датум: 19.11.2015.г.

На основу члана 25 и 28 Статута АК Пожаревца Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца је на седници одржаној 19.11. 2015 године, донео је следеће:

З А К Љ У Ч К Е

  1. Управни одбор АК Пожаревца сматра да се у односу на пресуду Вишег суда у Београду П. бр.1071/15 од 02.10.2015 године а у вези функционисања органа АК Србије искључиво требају применити одредбе Статута АК Србије.
  2. Питање избора за носиоце функција и органа АК Србије овом неправноснажном пресудом и привременом мером није доведено у питање и да се започети изборни поступак наставља.

П Р Е Д С Е Д Н И К

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат

Scroll to Top