Обавештење о висини износа за уплату за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката

Број:145/2017

Датум: 10.04.2017.г.

Обавештење пододборима адвоката АК Пожаревца о висини износа за уплату за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката – чланова АК за период мај 2017. – мај 2018. Године.

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Свим Пододборима Адвокатске коморе Пожаревца

Предмет: Колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката

Обавештавамо Вас да је Управни одбор АК ПОЖАРЕВЦА на својој седници одржаној дана 14. априла 2016.године донео одлуку којом је прихватио трогодишњу понуду за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката – чланова АК Пожаревца за период 15.мај 2016. – 15.мај 2019.године, датој од осигуравача „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.д.o. броj 705-24/2016 oд 14.04.2016.године.

Према овој понуди,  полиса годишње премије осигурања износи 26,79 ЕУРА по адвокату.

Како би благовремено извршили своју уговорну обавезу према осигуравачу и приступили закључивању полисе за период мај 2017 – мај 2018 године, адвокати чланови АК Пожаревца су обавезни да најкасније до 10 маја 2017. године уплате 3.400,00 динара на текући рачун Коморе број:160-17515-08 , или непосредно на благајни АК Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат, с.р.

Scroll to Top