Одлука за члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред АК Пожаревца

На основу чланова 14 – 19. Статута А.К. Пожаревца, на својој Изборној скупштини Адвокатске коморе Пожаревца одржаној дана 12.12.2015.године, донета је следећа:

О  Д  Л  У  К  А

За члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије испред Адвокатске коморе Пожаревца именује се:

Драган Живковић адвокат у Пожаревцу.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

На својој Изборној скупштини Адвокатске коморе  Пожаревца, изборна комисија  је по завршеном гласању утврдила резултат гласања и констатовала је  да је  Драган Живковић  изабран једногласно за члана УО АК Србије испред АК Пожаревца, па је применом члана 14-17, 19, 24 и 41 Статута Адвокатске коморе Пожаревца одлучено као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат

Scroll to Top