Одлука о подношењу иницијативе ради откривања учинилаца кривичних дела напада на адвокате

Број :470-3/2015

Датум: 03.12.2015.г.

На основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца УО АК Пожаревца је на седници одржаној дана 03.12.2015 године, донео:

О Д Л У К У

Поднети иницијативу да се на територији целе Србије  формира радна група која ће се искључиво бавити откривањем учинилаца кривичних дела напада на адвокате, и њиховог процесуирања

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду да су се у претходних неколико дана поновили напади на адвокате у неколико градова Србије, а да при томе ни претходни напади нису расветљени, нити су учиноци ових кривичних дела откривени и процесуирани, то УО АК Пожаревца сматра да је нужно да се као и у другим појединим случајевима, формира посебна група која ће се бавити искључиво откривањем учинилаца кривичних дела напада на адвокате и њиховог процесуирања.

УО АК Пожаревца сматра, да су органи гоњења приликом откривања учинилаца кривичних дела нападе на адвоката показали недовољно ажурности и ефикасности у досадашњем поступању, обзиром да ниједан починилац ових кривичних дела није откривен нити процесуиран.

П Р Е Д С Е Д Н И К

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат

Scroll to Top