Одлука о прихватању понуде о колективном осигурању од професионалне одговорности адвоката са „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ за период мај 2016. – мај 2017. године

Број: 160-2/2016

Датум: 14.04.2016.г.

На основу одредаба члана 25 и 28 Статута Адвокатске коморе Пожаревца, Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца, је на својој седници одржаној 14.04.2016.године донео следећу:

О Д Л У К У

Прихвата се, понуда за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката – чланова АК Пожаревца, тако да се закључи Уговор о осигурању на период од 15. маја 2016. до  15. маја 2019.године, а полиса осигурања за период 15.мај 2016. – 15.мај 2017.године, осигуварача „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.д.o. Београд броj 705-24/2016 oд 14.04.2016.године, тако да  полиса годишње премије осигурања износи 26,79  ЕУРA.

О б р а з л о ж е њ е

Председница коморе информисала је присутне да је „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.д.o. Београд  , на адресу коморе доставило понуду за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката за период мај 2016. године до маја 2017. године. Подсетила је присутне да је и ранијих година, Адвокатска комора Пожаревца, закључивала Колективни уговор о осигурању адвоката од професионалне одговорности, са овом осигуравајућом кућом. Годишњи износ који би адвокати плаћали по овој понуди на име осигурања од професионалне одговорности, износи  26,79 Еура у целости, по средњем курсу НБС односно противредност 3.300,00 динара .

Управни одбор, је размотрио ову понуду па је нашао да треба одлучити као у изреци .

П Р Е Д С Е Д Н И К

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат

Scroll to Top