Одлука о протесном окупљању адвоката

Број :470-2/2015

Датум: 03.12.2015.г.

На основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца УО АК Пожаревца је на седници одржаној дана 03.12.2015 године, донео:

О Д Л У К У

Организује се протесно окупљање адвоката АК Пожаревца  по пододборима испред судова са територије ове коморе, а поводом неоткривања учиниоца кривичних дела, којима су вршени напади на адвокате у Србији.

Сваки пододбор одредит ће дан и тачно време протесног окупљања.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду да су се у претходних неколико дана поновили напади на адвокате у неколико градова Србије, а да при томе ни претходни напади нису расветљени, нити су учиноци ових кривичних дела откривени и процесуирани, то УО АК Пожаревца сматра да је нужно организовати протесна окупљања, а ради скретања пажње јавности и надлежним органима, у циљу ефикасног поступања у оваквим случајевима.

П Р Е Д С Е Д Н И К

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат

Scroll to Top