ОДЛУКА УО АК ПОЖАРЕВЦА ОД 12.01.2015 ГОДИНЕ

Број: 5/2015

Датум: 12. Јануар 2015.г.

На основу чланова 25. И 28. Статута Адвокатске коморе Пожаревца, Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца је на својој ванредној седници одлучујући о Споразуму стручних тимова АК Србије и Министарства правде РС, те евентуалном прекиду обуставе рада адвоката дана 12.01.2015 године донео следећу:

О Д Л У К У

  1. Споразум стручних тимова АК Србије и Министарства правде РС од 08.01.2015 године, прихватљив је у начелу.
  2. Неопходно је покушати у даљем току разговора између горе наведених стручних тимова, а до доношења Одлуке надлежних органа АК Србије, споразум прецизирати отклањањем било каквих тумачења законских одредаба које су биле предмет измена по наведеном споразуму.
  3. Неопходно је извршити, прецизирање одредаба члана 2 Закона о јавном бележништву и то тако, што би се иза речи јавних овлашћења додале речи “у законом предвиђеним случајевима“, а иза речи “карактер јавних исправа“ додале речи “или исте потврђује“, док би се у члану 4 навело под тачком 1 да јавни бележник“саставља јавнобележничке записе, оверава и издаје  јавне исправе о правним пословима изјавама и чињеницама на којима се заснивају права и оверава приватне исправе“.
  4. У члану 164 став 1 Закона о ванпарничном поступку у ставу 1 иза речи “о правном послу“ додати “за које је законом предвиђена форма јавно бележничког записа“, а у члану 165 у ставу 2 иза речи “исправу о правном послу“ додати речи “за које је законом предвиђено да се саставља у форми јавнобележничког записа“.
  5. У одредабама чланова 184 став 1, и 231 став 2, измена Закона о наслеђивању, уместо речи “јавнобележнички потврђене (солемнизоване исправе)“ додати речи “јавнобележнички потврђене исправе (солемнизациона клаузула)“.
  6. У члану 189 измена Породичног закона и члану 4 измена Закона о промету непокретности уместо речи “јавнобележнички потврђене солемнизоване исправе“ додати речи “јавнобележнички потврђена исправа (солемнизациона клаузула)“.
  7. У односу на одредбу члана 93 ђ, предложених измена Закона о јавном бележништву, дозволити само испитивање правног посла у делу преиспитивање да ли је правни посао у супротности са принудним прописима.
  8. У члану 4-а предложених измена Закона о промету непокретности, у четвртом реду после зареза, додати речи “само у односу на непокретности које се налазе на градском грађевинском земљишту“.
  9. Испуњење захтева адвоката у односу на порезе за 2014 годину прецизирати аутентичним тумачењем Министарства финансија, а поготово што је нерешено ово питање и у односу на већ наступелу 2015 годину, утврђивањем критеријума од стране наведеног министарства приликом утврђивања пореских основица.
  10. Смена министра правде не би била препрека прекиду обуставе рада адвоката.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат

Scroll to Top