ОДЛУКА УО АК ПОЖАРЕВЦА ОД 30.04.2015

Број: 160-2/2015

Датум 30.04.2015.г.

Управни одбор АК Пожаревца на својој седници одржаној 30.априла 2014.године донео је следећу:

О Д Л У К У

  1. УО АК Пожаревца сматра да се  Нацртом Закона о бесплатној правној помоћи, сужавају Уставна права адвокатуре као Уставне категорије и противно Уставу као пружаоци  бесплатне правне помоћи предвиђају и невладине организације, приватни извршитељи, правне клинике, јавни бележници и друга удружења.
  2. Да се упути иницијатива УО АК Србије да пре уласка у Скупштинску процедуру Нацрта спорног закона благовремено реагује упућивањем захтева предлагачу предметног Закона о бесплатној правној помоћи, указујући на неуставност истог и његовим  усаглашавањем  са одредбама Устава РС.

О б р а з л о ж е њ е

            Разматрајући Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца са својим стручним комисијама, установио је да је исти нацрт у супротности  са Уставом  РС.

Наиме, Устав РС као једине пружаоце правне помоћи, што подразумева и бесплатну помоћ, предвиђа адвокатуру и јединице локалне самоуправе. Самим тим искључује се могућност да исту пружају  и невладине организације или друга удружења грађана, јавни бележници и др..

Адвокатура је у великој мери суочена са проблемом надриписарства на коју појаву  власт благонаклоно гледа, јер се као надриписари јављају и сада   радници Органа управе, радници Катастра непокретности,судова и др. а овим нацртом закона то се и легализује давањем могућности не компетентнима да ову помоћ пружају,увођењем нових пружалаца бесплатне правне помоћи.

Тачно је да у ЕУ , у развијеним земљама постоје, и други видови прижања правне помоћи, медијатори и др.  али су исти усаглашени са дугогодишњом праксом ових земаља и  њиховим правним прописима.

У последње време, уочава се да се  надриписарством баве и  “правне клинике“, што ниједан до сада позитиван правни пропис не познаје, а да не говоримо о Уставу РС.

Имајући у виду све изнете разлоге, указујемо УО АК Србије да се оваквим начином у великој мери угрожена адвокатура као делатност и интереси грађана Србије.

Очекујемо да ће Управни одбор Адвокатске коморе Србије, правилно схватити нашу иницијативу и благовремено реаговати.

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат с.р.

Scroll to Top