Одлука за представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца

На основу чланова 14 – 19. Статута А.К. Пожаревца, на својој Изборној скупштини Адвокатске коморе Пожаревца одржаној дана 12.12.2015.године, донета је следећа:

О  Д  Л  У  К  А

          За представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца именовани су следећи адвокати:

  1. Ђоревић Владимир из С. Паланке.
  2. Сокнић Драган из Пожаревца
  3. Филиповић Мирјана из Смедерева
  4. Иванкић-Реџепи Владанка из Петровца на Млави
  5. Станимировић Младен из Пожаревца

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

На својој Изборној скупштини Адвокатске коморе  Пожаревца, изборна комисија  је по завршеном гласању утврдила резултат гласања и констатовала је  да је  су горе именовани адвокати  изабрани једногласно за представнике у Скупштини АК Србије испред АК Пожаревца, па је применом члана 14-17, 19, 24 и 41 Статута Адвокатске коморе Пожаревца одлучено као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат

Scroll to Top