Седница од 09.03.2016.

Број :75-2/2016

Датум: 09.03.2016.г.

На основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца УО АК Пожаревца је на седници одржаној дана 09.03.2016. године, донео:

З А К Љ У Ч К Е

  1. Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца изражава дубоко незадовољство понашањем најодговорнијих чланова Адвокатске коморе Србије и забринут је за очување угледа адвокатске професије којим нико нема права да незаконито располаже.
  2. Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца разматра могућност сазивања ванредне Скупштине Адвокатске коморе Пожаревца а због нарушене статутарности и рушења угледа и професионалних интереса адвоката Србије, обзиром да се нестатутарним понашањем појединаца у Адвокатској комори Србије доводи у питање тешко изборена независност и самосталност наше професије.
  3. Посебно наглашавамо да нико нема права да нарушава јединство и положај адвокатуре, поготово у време када се најављује доношење низа прописа којима ће се још више отежати положај адвокатуре у Србији.

О б р а з л о ж е њ е

            Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца на својој седници одржаној дана 09.03.2016 године, поново је разматрао  ситуацију и проблеме који постоје у функционисању Адвокатске коморе Србије, на које је указала председник АК Пожаревца, као и материјал пристигао директно поштом и путем мејлова на адресу АК Пожаревца као и на имејл адресу председника АК Пожаревца, па су сходно томе донети горе наведени закључци.

П Р Е Д С Е Д Н И К

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат, с.р.

 Седница одржана 09.03.2016 – Закључци

Scroll to Top