Важно обавештење Министарства у вези са новим Законом о општем управном поступку

Нови Закон о општем управном поступку и примена одредаба посебних закона
Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са применом новог Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016):

„У периоду усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама Закона о општем управном поступку (ЗУП), од почетка његове примене 1. јуна 2017. до 1. јуна 2018. године, примењиваће се одредбе посебних закона.

Поступци који нису окончани до почетка примене новог ЗУП (1. јуна 2017. године), окончаће се према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог закона. Ако после почетка примене новог ЗУП решење првостепеног органа буде поништено или укинуто, даљи поступак спроводи се према одредбама овог закона, при чему ће се у периоду усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама новог ЗУП (тј. у периоду од 1. јуна 2017. године до 1. јуна 2018. године), примењивати одредбе посебних закона.

Одредбе ЗУП којима се уређују институти који нису били предвиђени старим ЗУП који је важио до 1. јуна 2017. године (приговор, одговор првостепеног органа на жалбу, одрицање права на жалбу…) почињу да се примењују од 1. јуна 2017. године, изузев ако су институти, који су у погледу садржине идентични (без обзира на евентуално њихов другачији назив), на другачији начин уређени одредбама посебног закона или ако је њихово увођење предвиђено посебним законима (попут гарантног акта, управног уговора и др.).

Када је одређена одредба посебног закона подразумевала допунску примену одредаба ЗУП који важи до 1. јуна 2017, а новим ЗУП-ом се уводи другачији начин уређења истог питања, до 1. јуна 2018. године као рока који је предвиђен за усклађивање посебних закона примењује се правно правило из одредбе старог ЗУП који је престао да важи 1. јуна 2017. године (нпр. уколико је по одредбама неког посебног закона у вези са закључком којим се обуставља одређени поступак, било допуштено изјављивање жалбе тако што се подразумевала примена тада важећих норми ЗУП-а из 1997. године без преписивања тих одредаба у одредбе тог посебног закона, сматраће се да је и даље дозвољена жалба).

Scroll to Top