Документа за упис у именик адвоката

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА

(подноси се у оригиналу или овереном препису)

–   Писмени захтев за упис у Именик адвоката (у захтеву подносилац означава седиште канцеларије, даје податке о кретању у служби и попуњава упитник који му даје служба адвокатске коморе);

–   Попуњен упитник за упис адвоката

–   Уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

–   Диплома правног факултета или уверење о дипломирању;

–  Уверење о положеном правосудном испиту;

–  Потврда о полозеном адвокатском испиту;

–   Уверење суда да се против кандидата за упис не води кривични поступак;

–   Потврда из КЕ надлежне Полицијске станице;

–   Уверење Центра за социјални  рад да је кандидат пословно способан

     (не старије од шест месеци);

–   Лекарско уверење о општој здравственој способности;

–   Уговор о закупу пословног простора, власнички лист или изјава власника да може у одређеном пословном простору лице које је поднело захтев отворити адвокатску канцеларију;

–   Копија личне карте;

–   Потврда да је кандидат раскинуо радни однос или изјава да ће раскинути  

    радни однос;

–   Изјава да нема другу регистровану самосталну делатност и да није осуђиван;

–   Две фотографије (формата за личну карту);

Изјава
 Упитник за упис адвоката
Scroll to Top