ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ АДВОКАТСКЕ ЧЛАНАРИНЕ

Број: 55-3/2015

Датум: 13.02.2015.г.

На основу чланова 25 и 28 Статута Адвокатске коморе Пожаревца, Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца, на својој седници одржаној дана 13.02.2015 године доносим следећу:

О Д Л У К А
О УТВРЂИВАЊУ АДВОКАТСКЕ ЧЛАНАРИНЕ

УТВРЂУЈЕ СЕ, да је месечни износ адвокатске чланарине, почев од 01.03.2015.године 1.500,00 динара.
Ова одлука ће се објавити на огласној табли Адвокатске коморе Пожаревца, на сајту АК Пожаревца, те биће прослеђена и свим пододборима адвоката Адвокатске коморе Пожаревца

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући питање финансијског пословања Адвокатске коморе Пожаревца, као и чињеницу да је висина износа месечних адвокатских чланарина последњи пут била утврђивана-мењана још октобра месеца 2009. године, са до тадашњих 800,00 динара на износ од 1.000,00 динара, те пораста трошкова пословања АК Пожаревца, оцењено је да је ова корекција сада неопходна.
Поред тога, у означеном периоду више пута је мењан и износ партиципације у финансирању рада АК Србије, што је додатно оптеретило финансијско пословање АК Пожаревца.
Управни одбор је нашао да је ради потпуног извршавања свих задатака Коморе неопходно обезбедити и одговарајућа новчана средства, а при чињеници да једини извор финансирања представља чланарина чланова Коморе, УО АК Пожаревца је на данашњој седници одлучио као у изреци ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА
Гордана Илић, адвокат, ср

Scroll to Top