Обавештење пододборима адвоката АК Пожаревца о прихватању понуде за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката за период мај 2016. – мај 2017. године

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Свим Пододборима Адвокатске коморе Пожаревца

Предмет: Колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката

Обавештавамо Вас да је Управни одбор АК ПОЖАРЕВЦА на својој седници одржаној дана 14. априла 2016.године донео одлуку којом је прихватио понуду за колективно осигурање од професионалне одговорности адвоката – чланова АК Пожаревца за период 15.мај 2016. – 15.мај 2017.године, датој од осигуравача „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“ a.д.o. броj 705-24/2016 oд 14.04.2016.године.

Према овој понуди, полиса годишње премије осигурања износи 26,79 ЕУРА.

Како би благовремено извршили своју уговорну обавезу према осигуравачу и приступили закључивању полисе за означени  период, адвокати чланови АК Пожаревца су обавезни да најкасније до 10. маја 2015.године уплате 3.300,00 динара на текући рачун Коморе број:160-17515-08 или непосредно на благајни.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат, с.р.

Scroll to Top