Одлука о сазивању ванредне изборне седнице Скупштине за избор једног представника у Скупштини адвокатске коморе АК Србије и једног судију Дисциплинског суда АК Пожаревца

Број: 410-5/2016

Датум: 13.09.2016.г.

На основу члана 25 и 28.  Статута А.К. Пожаревца, Управни одбор АК Пожаревца на седници одржаној 13.09.2016. године донео је следећу:

О  Д  Л  У  К  У                                                                                                                                                          

О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗБОР   ЈЕДНОГ ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И ЈЕДНОГ СУДИЈУ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА АК ПОЖАРЕВЦА

            Сазива се  Ванредна изборна седница Скупштине АК Пожаревац за избор једног представника из АК Пожаревца у Скупштини АК Србије и једног судију Дисциплинског суда АК Пожаревца.

Седница Ванредне изборне Скупштине АК Пожаревца одржаће се 22.10.2016 године са почетком у 12 часова у просторијама АК Пожаревца у Пожаревцу, Таковска бр.15/2.

Позивају се адвокати чланови Адвокатске коморе Пожаревца да у смислу  одредаба  Статута АК Србије као и АК Пожаревца најкасније до 15.10.2016 године Управном одбору Адвокатске коморе Пожаревца доставе своје предлоге

О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор АК Србије на седници одржаној дана 13.09.2016 године, расписао је изборе као у диспозитиву ове одлуке.

У смислу горе наведене одлуке те одредаба Статута АК Србије и АК Пожаревца Управни одбор Адвокатске коморе Пложаревца донео је одлуку као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат, с.р.

Scroll to Top