Одлука поводом 8. марта

Број: 92/2017

Датум: 03.03.2017.г.

На основу члана 28 Статута АК Пожаревца, као и Статута АК Србије, Управни одбор Адвокатске коморе Пожаревца је на својој телефонској седници одржаној дана 03.03.2017.године,  донео следећу:

О Д Л У К У

Трошкове прославе 8.марта, које ће пододбори адвоката АК Пожаревца организовати за колегинице-адвокате АК Пожаревца које прославама присуствују сносиће АК Пожаревца у износу од 2.100,00 динара по колегиници адвокату која прослави буде присуствовала.

О б р а з л о ж е њ е

Разматрајући иницијативу колегиница – адвоката Адвокатске коморе Пожаревца, да се и ове године издвоје одређена новчана средства из буџета АК Пожаревца, како би се на пригодан начин обележио 8. март Међународни дан жена, председниk коморе г-ђа Гордана Илић, предложила је члановима Управног одбора АК Пожаревца да то и ове године износи 2.100,00 динара по жени-адвокату, која је члан ове Коморе и која буде учествовала у обележавању Дана жена. Сви чланови УО, једногласно су усвојили њен предлог те је након обављених телефонских консултација одлучено на основу чланова 25 и 28 Статута АК Пожаревца о чему је одлучео као у изреци.

Ова одлука ступа на снагу са даном њеног доношења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ПОЖАРЕВЦА

Гордана Илић, адвокат, с.р.

 Одлука поводом 8. марта

Scroll to Top